Tagged: फोबिया लिस्ट

मनातील भीती घालवण्यासाठी काय करावे

तुम्हालाही एखाद्या गोष्टीचा फोबिया आहे का? असेल तर तो वेळीच घालवण्यासाठी हे उपाय करा

भीतीची भावना ही माणसाच्या मनात येणारी सहज भावना आहे, प्रत्येकाला कसली ना कसली तरी भीती वाटतेच, पण जेव्हा भीतीचा अतिरेक होतो, त्या भीतीपासून पळ काढण्याची माणसाची प्रवृत्ती होऊन जाते अशा भीतील शास्त्रीय भाषेत फोबिया म्हणतात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!